Anzahl Überschreitungen des Stickstoffdioxid-LRV-Grenzwertes
  Tagesmittelwert
  LRV-Grenzwert : 80 µg/m3
Zeitraum Freiburg : Parc de Pérolles Bulle : rue de Vevey Freiburg : Chamblioux Payerne (NABEL)
Januar 0 0 0 0
Februar 0 0 0 0
März 0 0 0 0
April  0 0 0 0
Mai 0 0 0 0
Juni 0 0 0 0
Juli 0 0 0 0
August 0 0 0 0
September 0 0 0 0
Oktober 0 0 0 0
November 0 0 0 0
Dezember 0 0 0 0
Ganz 2023 0 0 0 0